Сметната палата завери без забележки годишния финансов отчет на Община Ботевград за 2018 г.

  25 Август 2019, 13:04     0

Снимка:

Сметната палата връчи на кмета на Ботевград г-н Иван Гавалюгов проект на доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Ботевград за 2018 г.
За трета поредна година финансовият отчет е заверен без забележки. Становището на Сметната палата е, че той дава „вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Ботевград към 31.12.2018г., в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане”.

Съгласно Закона за публичните финанси, Годишният финансов отчет за 2018 г. ще бъде внесен в Общинския Съвет заедно с одитния доклад на Сметната палата.

Финансовият отчет за 2014г. получи отказ от заверка , а за 2015 г. бе заверен "с резерви" от Сметната палата, но след смяната на общинското ръководство и въвеждането на строга финансова политика, съобразена със законовите разпоредби, всички последващи доклади на Сметната палата удостоверяват безупречната работа на общинската финансова дирекция.

Obektiv.net